เพรียงเป็นชื่อเรียกของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีลักษณะการดำรงชีวิตโดยการยึดเกาะตัวอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำทะเล วงจรชีวิตเพรียงในระยะตัวอ่อนจะดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอน เมื่อเพรียงโตเต็มวัยก็จะเกาะตัวนิ่งอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น ท้องเรือ ก้อนหิน เสาเข็ม ขาแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล เศษไม้ หรือวัตถุที่ลอยตามน้ำ เพรียงเมื่อโตเต็มวัยจะสร้างเปลือกหินปูนออกมาเพื่อห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ และใช้โปรตีนเป็นส่วนสำคัญในการยึดเกาะตัวเองกับวัตถุ โดยโปรตีนที่เพรียงหลั่งออกมานั้นถูกผลิตออกมาจากแบคทีเรียที่อยูใ่นตัวเพรียง โดยคุณสมบัติที่สำคัญของโปรตีนที่หลั่งออกมานั้นจะเปรียบเสมือนกาว

     วงจรชีวิตเพรียงทะเล
ปัญหาการเกาะตัวของเพรียงทะเลบริเวณ Sea Fire Water Pump ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของปั้มต่ำจนถึงทำงานไม่ได้ ไม่สามารถตอบสนองความปลอดภัยได้จริงตลอดเวลา ความเชื่อมั่นในการใช้งานต่ำ รวมถึงความปลอดภัยต่ำ (Low Reliability/ Safety) จำเป็นต้องยกปั๊ม Remove Overhaul Suction Pump ทุกปี (1 ล้านกว่าบาท / ปี)
     การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโอโซนมีข้อได้เปรียบ ในเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลถูกกว่าการยกปั้ม และที่สำคัญโอโซนเมื่อทำปฎิกิริยาในการกำจัดเพรียงแล้วจะสลายตัวเป็นออกซิเจนในเวลาอันสั้น ไม่เป็นอ้นตรายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในทะเล