ระบบ ® (Micro Bubble Dissolved Air Flotation) ของ ECONOWATT เป็นเครื่องบำบัดน้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมันแบบอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพในการลดน้ำมันและไขมันที่ละลายน้ำได้มากกว่า 90%
การกำจัดน้ำมันและไขมันโดยทั่วไป เช่น บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank) เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันออกจากน้ำ บริเวณที่ไขมันลอยบนผิวน้ำได้เท่านั้น ไม่สามารถกำจัดน้ำมันและไขมันในรูปที่ละลายน้ำได้ เรียกว่า อิมัลชัน เมื่อน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียถัดไป เช่น ระบบเติมอากาศ น้ำมันที่ละลายน้ำจะเกาะกับตะกอนจุลินทรีย์ จะส่งผลจุลินทรีย์ไม่สามารถรับออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศได้ การย่อยสลายของเสียที่มาจากน้ำทิ้งมีประสิทธิภาพลดลง และทำให้น้ำที่ปล่อยออกสู่สาธารณะหรือท่อระบายน้ำทิ้งมีตะกอนแขวนลอยสูง โดยตะกอนดังกล่าวเมื่อมีการสะสมปริมาณมากขึ้น จะเกิดเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ ก๊าซไข่เน่า ลอยคละคลุ้งภายในบริเวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย และทำให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้ระบบบำบัดน้ำ MBDAF ® ของ ECONOWATT เพื่อบำบัดน้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน

ถือเป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณและมีความสามารถแตกต่างจากระบบอื่นๆ เช่น

1. กำจัดน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ได้มากถึง 90%

2. กำจัดของแข็งแขวนลอยในน้ำ (Suspended Solids , SS) ได้มากถึง 70%

         3. ลด BOD และ COD ที่อยู่ในรูปไม่ละลายน้ำ (Insoluble) ได้มากถึง 50%

         4. เพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจุลินทรีย์

         5. ควบคุมการทำงานอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Smart Water Treatment System ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ปรับวาล์วน้ำ ลดบุคคลากรดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง

         6. มีระบบ 4G Monitoring ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง ® และคุณภาพน้ำ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คการทำงานของเครื่องและคุณภาพน้ำแบบ Real-Time ได้ตลอดเวลาตามต้องการบนโทรศัพท์มือถือ

หลังจากน้ำผ่านระบบ ® น้ำกับน้ำมันจะแยกออกจากกันเป็น 2 ส่วน

1. ในส่วนน้ำมันและน้ำไขมันที่แยกออกมาอยู่ในรูปของเหลวซึ่งยังมีน้ำหลงเหลืออยู่ทาง ECONOWATT จึงได้นำระบบบีบอัดตะกอน Sludge Dehydrator Machine เพื่อทำหน้าที่บีบอัดให้นำมันและไขมันให้รวมตัวเป็นก้อนไขมันเพื่อง่ายต่อการกำจัดและยังสามารถรีดน้ำเพิ่มได้หลังจากบีบอัดน้ำไขมัน

2. ในส่วนที่เป็นน้ำปราศจากไขมันแล้วระบบ  ®, ยังสามารถลดของแข็งแขวนลอยออกจากระบบถึง 70% จากนั้นน้ำจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัดอื่นต่อไปเช่น ระบบเติมอากาศ

Smart Water Treatment System ของ ECONOWATT สามารถควบคุมการทำงานของระบบ สารมารถติดตามตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง คุณภาพน้ำต่างๆแบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งผิดปกติกับเครื่องหรือคุณภาพน้ำ และมีสรุปเป็นรายงานคุณภาพน้ำ ค่าน้ำต่างๆ ประจำเดือน ซึ่งระบบจะทำงานโดยอัติโนมัติโดยมีระบบ 4G ออนไลน์มอนิเตอริ่งที่สามารถส่งข้อมูลการทำงานของเครื่อง คุณภาพน้ำ ตัวแปรต่างๆ แบบ Real-Time หรือข้อมูลย้อนหลังหนึ่งสัปดาห์ผ่านยังโทรศัพท์ แล็ปท็อป เป็นต้น

เรารับประกันความพึงพอใจจากลูกค้าโดย Smart Water Treatment System สามารถตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องและคุณภาพน้ำจากข้อมูลว่าเครื่องมีความผิดปกติหรือไม่ ซึ่งข้อมูลจะรวบรวมไว้ที่ระบบสวนกลางผ่านระบบออนไลน์และข้อมูลจะปรากฎบนหน้าจอในห้องควบคุมระบบภายในอาคาร ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นระบบจะดึงข้อมูลที่เก็บไว้มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุโดยใช้ data analysis และตรวจสอบอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหรือโอเปอเรเตอร์สามารถแนะนำและส่งข้อมูลไปยังทีม service ที่ประจำในภูมิภาคนั้นๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ให้เข้าไปแก้ไขปรับปรุงระบบให้กลับมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที

ECONOWATT's MBDAF skimmer system

เปรียบเทียบน้ำเสียน้ำมันและไขมันก่อนและหลังการใช้ระบบบำบัดน้ำ ® ของ ECONOWATT