จากสภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบัน ทำให้ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีความผันผวน และมีปัญหาในการใช้น้ำในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ำได้และในปัจจุบันประเทศไทยใช้หลักการผลิตน้ำประปาที่เริ่มจาก ระบบตกตะกอนเคมี ซึ่งใช้พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ กินพื้นที่ในวงกว้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการตกตะกอน ไม่เหมาะสมกับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการเติมสารเคมีเพื่อเร่งการตกตะกอน แล้วจึงเข้าสู่ระบบกรอง เพื่อกรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก ที่ปะปนอยู่ในน้ำออก และระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน อาจมีอันตรายกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเพราะคลอรีนสามารถระเหยเป็นก๊าซ เมื่อกระทบกับตาอาจทำให้ระคายเคืองตา แสบร้อน และอาจทำให้ตาบอดได้ นอกจากนี้คลอรีนเมื่อทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำ (Dissolved Organic Carbon หรือ DOC) จะเกิดไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes, THMs) และกรดฮาโลอะซีติก (HAAs) มีความเป็นพิษต่อตับและไต ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง และเป็นสารก่อมะเร็งมีโอกาสเสี่ยต่อผู้บริโภค

ECONOWATT’s MBDAF ® water treatment system with MIEX® technology

ECONOWATT ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงได้รวบรวมและคิดค้นระบบผลิตน้ำประปาด้วย MIEX® ร่วมกับระบบ MBDAF® และกำจัดเชื้อด้วยระบบ Ozone เพื่อแก้ปัญหาการผลิตน้ำประปาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นน้ำประปาดื่มได้ตามข้อกำหนดฉบับล่าสุดของ World Health Organization (WHO) ระบบ MBDAF® และ Ozone ของ ECONOWATT เป็นระบบบำบัดน้ำแบบอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณและมีความสามารถแตกต่างจากระบบอื่นๆ

เมื่อระบบ MBDAF® ถูกนำมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี MIEX® กลุ่มตะกอนที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบ MIEX® มีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตะกอนที่เกิดขึ้นจากการสร้างตะกอนแบบธรรมดา ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณของแข็งที่เข้าสู่ระบบ MBDAF® ทำให้อากาศสัมผัสกับกลุ่มตะกอนได้มากขึ้น กลุ่มตะกอนลอยขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะลดปริมาณความขุ่นและจำนวนอนุภาคในน้ำที่ผลิตได้จากระบบ MBDAF® ได้ถึง 60% และ 95%

การปรับปรุงคุณภาพน้ำร่วมกับการใช้เทคโนโลยี MIEX® จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดอินทรีย์คาร์บอนละลายน้ำ ซึ่ง MIEX® ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการกำจัดอินทรีย์คาร์บอนละลายน้ำ(Dissolved Organic Carbon หรือ DOC) ออกไปจากน้ำประปา ทำให้ระบบผสมระหว่างการใช้ MIEX® และการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบ MBDAF® เป็นทางเลือกในการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ที่ยากต่อการกำจัดได้

ECONOWATT’s MBDAF® water treatment system for treating oil contaminated waste water

ระบบ MBDAF® (Micro Bubble Dissolved Air Flotation) คือการแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำ โดยวิธีลอยตัวด้วยฟองอากาศที่มีขนาดไมโครเมตร ซึ่งสามารถแยกของแข็งแขวนลอย ตะกอนเคมี น้ำมันและไขมันในรูปอิมัลชันได้ดีโดยอาศัยการยึดเกาะและดันตัวของฟองอากาศให้ลอยขึ้นไปที่ผิวน้ำ ทำให้สามารถกำจัดของแข็งแขวนลอยในน้ำ (SS) ได้มากถึง 80% โดยตะกอนที่เกิดจากการผลิตน้อยกว่าระบบผลิตน้ำประปาแบบกรองเร็วถึง 50% สามารถยกเลิกปูนขาว หรือ Polymer ในการเร่งตะกอนตก โดยใช้สารส้ม (Alum) หรือ โพลีเมอร์ (PAC) น้อยกว่าระบบผลิตน้ำประปาแบบกรองเร็วถึง 50% และใช้พื้นที่น้อยกว่าระบบผลิตน้ำประปาแบบกรองเร็ว 10 เท่า เมื่อผ่านระบบ MBDAF® เพื่อกำจัดสารแขวนลอยจากนั้นน้ำจะถูกส่งเข้าสู่ระบบ Ultra-Filtration ที่สามารถกรองสารแขวนลอยที่มีขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีเพราะตัวกรองมีความละเอียดถึง 0.02 ไมโครเมตร ก่อนนำไปฆ่าเชื้อในระบบโอโซนต่อไป

ECONOWATT OZONE WATER SYSTEM

ระบบโอโซน ECONOWATT สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำได้ถึง 80% มีคุณสมบัติ ลดกลิ่น ลดสี และฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โอโซนเมื่อทำปฏิกิริยาฆ่าเชื้อโรคแล้วจะสลายตัวเป็นออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำประปา ในกรณีแหล่งน้ำดิบมีสาหร่ายสีเขียว จะเกิดสารพิษที่มาจากการแตกตัวของสาหร่าย เช่น Microcystins Anatoxin-A และ Cylindrospermopsin เป็นต้น ที่สารพิษเหล่านี้จะเป็นตัวเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้มากขึ้นซึ่งโอโซนมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษเหล่านี้ได้ดีกว่าคลอรีน หรือระบบฆ่าเชื้อโรคอื่นๆ