น้ำผสมน้ำมัน Emulsion

     ด้วยการนำส่วนประกอบของพืชมาสร้างเป็นนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีทำให้เราสามารถสกัดและแยกน้ำมันออกจากอิมัลชัน (Emulsion) น้ำมันและไขมันในรูปที่ละลายน้ำนี้จะอยู่ในรูปของของเหลวที่มาจากปิโตเลียม, น้ำมันพืชและน้ำมันอื่นๆ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีใช้สารสกัดอินทรีย์อนุภาคนาโนจากเซลลูโลส เปลือกแอปเปิ้ลและกากของบีทรูท รวมเรียกว่า ไบโอไมโครเจล (BIOMICROGEL) มีคุณสมบัติในการลดแรงตึงผิวของน้ำ Emulsion โดย BIOMICROGELจะแทรกตัวไปจับอนุภาคของน้ำมันที่ผสมอยู่ในน้ำทำให้น้ำมันและน้ำแยกออกจากกัน โดยมีประสิทธิภาพสูงในการจับน้ำมันได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีน้ำมันผสมในน้ำน้อยกว่า 0.1 mg/l

     ในปัจจุบันโรงงานผลิตน้ำมันพืช เช่น น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวใช้หลักการบีบอัดในกระบวนการผลิตน้ำมัน ซึ่งยังมีน้ำมันที่หลงเหลือจากการผลิตผสมอยู่ในกากเป็นจำนวนมาก เมื่อใช้ BIOMICROGEL จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจับน้ำมันในกระบวนการผลิต ทำให้กำลังผลิตในโรงงานน้ำมันปาล์มและโรงงานน้ำมันมะพร้าวเพิ่มขึ้นโดยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของผลิตภัณฑ์น้ำมัน เนื่องจากBIOMICROGELเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผลพลอยได้จากการลดการสูญเสียน้ำมันจากการผลิตลงได้จะทำให้ประมาณน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียจากการผลิตลดลงไปด้วย