ในปัจจุบันการบริหารและการจัดการน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในสภาวะปกติที่ฝนตกต้องตามฤดูกาล และสภาวะภัยแล้ง เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน จึงได้เริ่มมีการนำน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคแล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการสูญเสียน้ำ รวมไปถึงการนำน้ำเสียจากการผลิตกลับมาบำบัดและนำไปใช้ในกระบวนการอื่น ๆ เช่น น้ำอุปโภค น้ำในห้อง น้ำรดน้ำต้นไม้ เพื่อใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

การเลือกวิธีการรีไซเคิลและเทคโนโลยีในการรีไซเคิลน้ำ จะต้องคำนึงถึงลักษณะคุณภาพน้ำก่อนรีไซเคิล คุณภาพน้ำหลังรีไซเคิลตามกระบวนการที่ต้องการเอาไปใช้ พื้นที่บำบัด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาระบบรีไซเคิลให้เหมาะสมกับน้ำที่ต้องการจะนำกลับมาใช้ใหม่ในสถานที่นั้น ๆ ระบบรีไซเคิลน้ำจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำขาออกว่าต้องการรีไซเคิลน้ำไปใช้ในวัตถุประสงค์อะไร

เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาง ECONOWATT  จึงนำระบบ MBDAF® (Micro Bubble Dissolved Air Flotation) ร่วมกับ ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง มาใช้รวมกันเพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ลดการแย่งชิงน้ำในสภาวะภัยแล้ง ลดการสูญเสียน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำที่ผ่านระบบรีไซเคิลของทาง ECONOWATT จะผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ และ มาตรฐานนำน้ำกับมาใช้ใหม่ จาก U.S. Environmental Protection Agency (U.S.EPA)

ECONOWATT’s MBDAF® water treatment system for treating oil contaminated waste water

เป็นระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณและมีความสามารถแตกต่างจากระบบอื่น ๆเช่น

  1. กำจัดน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ได้มากถึง 90%
  2. กำจัดของแข็งแขวนลอยในน้ำ (Suspended Solids , SS) ได้มากถึง 70%
  3. ลด BOD และ COD ที่อยู่ในรูปไม่ละลายน้ำ (Insoluble) ได้มากถึง 50%
  4. เพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจุลินทรีย์
  5. ควบคุมการทำงานอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Smart Water Treatment System ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ปรับวาล์วน้ำ ลดบุคคลากรดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง
  6. มีระบบ 4G Monitoring ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง MBDAF® และคุณภาพน้ำ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คการทำงานของเครื่องและคุณภาพน้ำแบบ Real-Time ได้ตลอดเวลาตามต้องการบนโทรศัพท์มือถือ

หลังจากน้ำผ่านระบบ MBDAF® น้ำกับน้ำมันจะแยกออกจากกันเป็น 2 ส่วน

ในส่วนน้ำมันและน้ำไขมันที่แยกออกมาอยู่ในรูปของเหลวซึ่งยังมีน้ำหลงเหลืออยู่ทาง ECONOWATT จึงได้นำระบบบีบอัดตะกอนเพื่อทำหน้าที่บีบอัดให้นำมันและไขมันให้รวมตัวเป็นก้อนไขมันเพื่อง่ายต่อการกำจัดและยังสามารถรีดน้ำเพิ่มได้หลังจากบีบอัดน้ำไขมัน

ในส่วนที่เป็นน้ำปราศจากไขมันแล้วระบบ MBDAF® ยังสามารถลดของแข็งแขวนลอยออกจากระบบถึง 70% จากนั้นน้ำจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัดอื่นต่อไปเช่น ระบบเติมอากาศ ระบบกรอง อื่นๆ ก่อนนำไปฆ่าเชื้อในระบบโอโซนต่อไป

ECONOWATT OZONE WATER SYSTEM

ระบบโอโซน ECONOWATT สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำได้ถึง 80% มีคุณสมบัติ ลดกลิ่น ลดสี และฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทางกลับกันเมื่อคลอรีนทำปฏิกิริยากับอินทรีย์สารในน้ำสามารถผลิต THMs (Trihalomethanes) หนึ่งในสารก่อมะเร็ง

ระบบรีไซเคิลน้ำของ ECONOWATT นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำจากระบบบำบัดเดิมได้ถึง 20-50% โดยใช้พื้นที่เพิ่มไม่ถึง 10% จากพื้นที่เดิมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ระบบรีไซเคิลน้ำของ ECONOWATT เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการและได้รับการยอมรับจากลูกค้าในโครงการต่าง ๆทั่วประเทศ

น้ำก่อนและหลังรีไซเคิลโดยระบบรีไซเคิลน้ำของ ECONOWATT