น้ำรีไซเคิ้ล (Recycle Water)

     ในปัจจุบันการบริหารและการจัดการน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในสภาวะปกติที่ฝนตกต้องตามฤดูกาล และสภาวะภัยแล้ง เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน

     การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ทาง ECONOWATT  จึงนำระบบ MBDAF (Micro Bubble Dissolved Air Flotation) ร่วมกับ ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง มาใช้รวมกัน เพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ลดการแย่งชิงน้ำในสภาวะภัยแล้ง

     ระบบ MBDAF เป็นระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงบประมาณและมีความสามารถแตกต่างจากระบบอื่นๆ เช่น

  1. กำจัดน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ได้มากถึง 90%
  2. กำจัดของแข็งแขวนลอยในน้ำ (Suspended Solids , SS) ได้มากถึง 70%
  3. ลด BOD และ COD ที่อยู่ในรูปไม่ละลายน้ำ (Insoluble) ได้มากถึง 50%
  4. เพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบบจุลินทรีย์
  5. ควบคุมการทำงานอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Smart Water Treatment System ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ปรับวาล์วน้ำ ลดบุคคลากรดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง
  6. มีระบบ 4G Monitoring ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง MBDAF และคุณภาพน้ำ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คการทำงานของเครื่องและคุณภาพน้ำแบบ Real-Time ได้ตลอดเวลาตามต้องการบนโทรศัพท์มือถือ

     ระบบโอโซน ECONOWATT สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำได้ถึง 80% มีคุณสมบัติ ลดกลิ่น ลดสี และฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง

     ดังนั้นน้ำที่ผ่านระบบ Recycle ของทาง ECONOWATT จะผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ และ มาตรฐานนำน้ำกับมาใช้ใหม่ จาก U.S. Environmental Protection Agency (U.S.EPA)