น้ำรีไซเคิ้ล (Recycle Water)

ในปัจจุบันกระแสรักษาสิ่งแวดล้อมได้รับความสำคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ หลังจากมหาอุทกภัย และปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายมีความตื่นตัวในเรื่องของน้ำมากขึ้น และเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรน้ำมากขึ้น
     โดยแนวคิดการจัดการของทรัพยากรน้ำ โดยการ “ลดการใช้น้ำ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” เป็นที่กล่าวถึงในวงกว้าง ทำให้เกิดนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำขึ้นมาอย่างมากมาย
การนำน้ำทิ้งมาใช้ใหม่จะต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านประกอบ อาทิเช่น ค่าก่อสร้าง ค่าเดินระบบ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
ทั้งนี้การเลือกใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำทิ้งเพื่อกลับมาใช้ใหม่ จะต้องพิจารณาถึงประเภทลักษณะการใช้งาน รวมถึงคุณภาพน้ำที่มีความสะอาดให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละการใช้งาน เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนที่สุด