น้ำล้างผลิตภัณฑ์อาหาร (Food & Vegetable Washing Water)

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนา ยกระดับ และรักษามาตรฐานการผลิต ถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจทั้งภายในและในระดับนานาประเทศ โดยเฉพาะการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนทางเคมี
     กระบวนการล้างผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากจะต้องกำจัดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคแล้ว ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสารเคมีตกค้าง และจะต้องไม่ส่งกระทบค่าคุณภาพทางโภชนาการ รวมถึงลักษณะทางกายภาพชีวภาพและรสชาติเดิมของผลิตภัณฑ์ด้วย
     ก๊าซโอโซนมีความสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า อีกทั้งโอโซนเป็นก๊าซที่ไม่เสถียรและสลายตัวเองได้ง่ายและกลับไปเป็นออกซิเจนในเวลาอันสั้น จึงถือได้ว่าโอโซนเป็นเทคโนโลยีในการกำจัดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี