น้ำอาร์โอ (R.O. Water)

น้ำอาร์โอ คือน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเครื่องรีเวอร์สออสโมซิส ( Reverse Osmosis ) หลักการของการกรองจะใช้เยื่อเมมเบรน (membrane) เป็นสารกรอง โดยอัดน้ำภายใต้แรงดันสูงให้ผ่านเยื่อเมมเบรน เฉพาะโมเลกุลของน้ำเท่านั้นที่สามารถซึมผ่านเยื่อเมมเบอาร์โอได้ พวกเกลือแร่ธาตุต่างๆ และอนุภาคแขวนลอยจะถูกกรองทิ้งไป เมื่อวัดค่าสารที่ละลายในน้ำจะได้ประมาณ 1 มก./ลิตร
     การประยุกต์ใช้น้ำอาร์โอในปัจจุบัน ได้แก่ การทำน้ำดื่ม เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแพทย์และยา รวมถึงใช้ในเครื่องกำเนิดไอน้ำหรือหม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อให้เกิดความดันไปใช้ประโยช์น์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม