ความต้องการน้ำใช้ที่มีคุณภาพดี ไม่ว่าจะนำมาใช้ในภาคครัวเรือน ชุมชนที่นำมาใช้ทั้ง อุปโภคหรือบริโภคและภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือนำมาใช้ใน Cooling Tower ซึ่งแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาใช้นั้นมีหลายประเภท เช่น น้ำผิวดิน ที่สามารถใช้ระบบการกรองทั่วไปได้ แต่ถ้าเป็นน้ำบาดาล น้ำกร่อย หรือกระทั้งน้ำผิวดินบางที่มีสารปนเปื้อนและแร่ธาตุต่างๆ มากกว่ามาตรฐานที่ใช้ การจะใช้ระบบกรองแบบทั่วไป (ระบบตกตะกอน, ถังกรองทราย) คงจะไม่สามารถกำจัดสารเหล่านี้ได้ ดังนั้น ระบบ RO (Reverse Osmosis) จึงเป็นทางเลือกที่นำมาใช้เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถทำให้น้ำปราศจากสารปนเปื้อนและแร่ธาตุต่างๆได้ โดยใช้วิธีการกรองผ่านไส้กรองที่เรียกว่า เยื่อเมมเบรน ซึ่งมีขนาดละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ที่มีขนาดใกล้เคียงกับอณูของน้ำ กรองได้ทั้งรส กลิ่น สีและเชื่อโรคต่างๆ ซึ่งเชื้อโรคที่มีขนาด 0.22 ไมครอน (เล็กที่สุด) ไม่สามารถผ่านได้ทั้งยังสามารถที่จะกรองสารเคมี สารพิษต่าง ๆ และยาปราบศัตรูพืชได้ถึง 96% การกรองระบบ RO เป็นระบบกรองน้ำระบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนั้นในการผลิตน้ำประปาโดยทั่วไปจะเลือกผลิตน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูก และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่สำหรับในบางพื้นที่ที่สภาพภูมิประเทศไม่มีแหล่งน้ำผิวดินมากพอ แต่มีปริมาณการใช้น้ำประปาที่มาก ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงอาจจำเป็นต้องมองหาแหล่งน้ำอื่นมาใช้ในการผลิต โดยน้ำทะเลจะมีปริมาณที่มากกว่าน้ำประเภท แต่จะมีวิธีกระบวนการเทคโนโลยีและต้นทุนการลงทุนที่มากกว่า สำหรับการใช้เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลจากระบบรีเวอร์สออสโมซีส (Reverse Osmosis: RO) ที่ใช้แรงดันสูงดันน้ำทะเลผ่านเยื่อกรองที่มีรูขนาดเล็กเพื่อกรองแร่ธาตุ เกลือ และสารตกตะกอนต่างๆ ออกจากน้ำทะเล ทำให้ได้น้ำจืดออกมา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีสภาพเป็นเกาะ ที่ไม่มีแหล่งน้ำจืดสำหรับอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ECONOWATT's Seawater RO System

เพื่อแก้ปัญหาการขากแคลนน้ำ เพราะเกาะกลางทะเลที่ห่างไกลจากแผ่นดิน ซึ่งปกติต้องรอน้ำจืดจากฝน ฝนก็ตกไม่ตรงตามฤดูกาล จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขนส่งน้ำจืดที่สะอาด

สำหรับบ้านเรือนที่ห่างไกล ขาดแคลนแหล่งน้ำที่สะอาด เราสามารถช่วยท่านได้ เพื่อน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่า ดังน้ำประปาที่บ้านคุณ

ECONOWATT ได้พัฒนาระบบ RO (Reverse Osmosis System) เป็น Smart Reverse Osmosis System สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติถูกควบคุมคุณภาพน้ำ เข้าระบบและออกระบบ ผ่านระบบ PLC ทำให้สามารถรับประกันค่า ได้อย่างแม่นยำเพื่อให้การควบคุมระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อเกิดสภาวะเมมเบรนตัน ระบบจะสั่งการทำ CIP (Clean-In-Place) เองอัตโนมัติ และเมื่อเครื่องทำงานไม่สมบูรณ์ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมเข้าตรวจสอบการทำงาน ซ่อมบำรุง ได้ทันท่วงที ผู้ใช้สามารถเฝ้าระวังผ่านระบบ Internet of Things (IoT) 4G,5G ที่บอกสถานะการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องและมั่นใจได้ว่า ECONOWATT’s Smart RO สามารถควบคุมคุณภาพน้ำและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ECONOWATT's Smart RO เพิ่มคุณภาพน้ำป้อนเข้าหม้อน้ำ (Boiler) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 ในการทำงานของหม้อน้ำ (Boiler) ในโรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง ดังนั้นต้องมีการเตรียมน้ำป้อนหม้อน้ำให้มีคุณภาพดี เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบไอน้ำ และคำนึงถึงอายุการทำงานของหม้อน้ำ แม้ว่าน้ำดิบได้ผ่านระบบผลิตน้ำอ่อนที่ได้กรองความกระด้างจนกลายเป็นน้ำอ่อนแล้ว แต่ค่าสารละลายในน้ำ (Total Dissolved Solid :TDS) ยังคงมีค่าสูงอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ เกิดการ Foaming และ Carry Over ของไอน้ำหากไม่มีการ Blow down อย่างเพียงพอ แต่การ Blow down ก็จะพาความร้อนออกไปทิ้งด้วยทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนอย่างมาก

ECONOWATT’s Smart RO ( Reverse Osmosis ) ถูกออกแบบให้นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น ในการเพิ่มคุณภาพน้ำป้อน Boiler จนสามารถสร้างความคุ้มค่าได้ภายใน 1 ปี ซึ่งเกิดจากการประหยัดดังนี้ 

  1. การลดอัตราน้ำร้อนที่ถูก Blow down 
  2. ลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ 
  3. ลดการใช้พลังงานในการผลิตไอน้ำ 
  4. ลดความเสียหายของระบบหม้อน้ำจากการกัดกร่อน 
  5. ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการดูแลระบบ