น้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน (Oil & Grease Wastewater)

โดยปกติน้ำมันไม่สามารถละลายในน้ำได้ เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติมีขั้ว ส่วนน้ำมันมีคุณสมบัติไม่มีขั้ว และจะลอยอยู่บนผิวน้ำ

น้ำเสีย (Wastewater)

น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทำให้ คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

น้ำรีไซเคิ้ล (Recycle Water)

ในปัจจุบันกระแสรักษาสิ่งแวดล้อมได้รับความสำคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ หลังจากมหาอุทกภัย และปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายมีความตื่นตัวในเรื่องของน้ำมากขึ้น และเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรน้ำมากขึ้น

น้ำประปา (Tap water)

น้ำประปา คือ น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ สระเก็บน้ำ น้ำบาดาล ที่ผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อ ให้น้ำมีคุณภาพที่สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภคได้  โดยปัจจุบันประเทศไทยใช้หลักการผลิตน้ำประปาแบบตกตะกอนเคมี จากนั้นผ่านระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคตามลำดับ

น้ำหล่อเย็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller)

Water Cooled Chiller คือเครื่องทำน้ำเย็นชนิดที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ การระบายความร้อนจะถูกถ่ายเทให้กับน้ำด้านคอนเดนเซอร์ (condenser) และถูกส่งไปยังหอระบายความร้อน( cooling tower) ที่อยู่ภายนอกอาคาร

น้ำสระว่ายน้ำ (Swimming Pool)

การหมุนเวียนน้ำในสระ เป็นการนำน้ำในสระไปผ่านกระบวนการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ก่อนจะจ่ายกลับเข้ามาในสระโดยการหมุนเวียนอย่างทั่วถึง

น้ำอ่อน (Water Softener)

น้ำอ่อน (Soft Water) คือน้ำที่ถูกกรองเอาความกระด้างออกไปจนหมด ความกระด้างที่ว่าคือสารจำพวก Ca , Mg ที่ปะปนอยู๋ในน้ำ โดยน้ำที่มีความกระด้าง (hardness) สูงนั้น จะส่งผลทำให้เกิดหินปูน หรือ ตะกรัน ในเครื่องจักร

น้ำอาร์โอ (R.O. Water)

น้ำอาร์โอ คือน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเครื่องรีเวอร์สออสโมซิส ( Reverse Osmosis ) หลักการของการกรองจะใช้เยื่อเมมเบรน (membrane) เป็นสารกรอง โดยอัดน้ำภายใต้แรงดันสูงให้ผ่านเยื่อเมมเบรน เฉพาะโมเลกุลของน้ำเท่านั้นที่สามารถซึมผ่านเยื่อเมมเบอาร์โอได้ พวกเกลือแร่ธาตุต่างๆ และอนุภาคแขวนลอยจะถูกกรองทิ้งไป เมื่อวัดค่าสารที่ละลายในน้ำจะได้ประมาณ 1 มก./ลิตร  

น้ำล้างผลิตภัณฑ์อาหาร (Food & Vegetable Washing Water)

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนา ยกระดับ และรักษามาตรฐานการผลิต ถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจทั้งภายในและในระดับนานาประเทศ โดยเฉพาะการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนทางเคมี

น้ำทะเล (Sea Water)

เพรียงเป็นชื่อเรียกของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีลักษณะการดำรงชีวิตโดยการยึดเกาะตัวอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำทะเล วงจรชีวิตเพรียงในระยะตัวอ่อนจะดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอน เมื่อเพรียงโตเต็มวัยก็จะเกาะตัวนิ่งอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น ท้องเรือ ก้อนหิน เสาเข็ม ขาแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล