โอโซนฆ่าเชื้อในอากาศ

น้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน

น้ำเสีย

น้ำรีไซเคิล

น้ำประปา

น้ำอ่อน

น้ำหล่อเย็นคอนเดนเซอร์

น้ำสระว่ายน้ำ

น้ำอาร์โอ

น้ำล้างเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้

น้ำทะเล

น้ำผสมน้ำมัน