ESCO ENERGY MANAGEMENT

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นผู้ช่วยในการลดการใช้พลังงานรวมโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้พลังงานของตึก อาคาร โรงงานนั้นๆ

THAI ESCO ASSOCIATION

ESCO คืออะไร?

บริษัทจัดการพลังงาน เป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน ที่ให้บริการครบวงจร

โดยการบริการจะครอบคลุมถึง การให้คำปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น

โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสัญญารับประกันผลการดำเนินงานที่มีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการดำเนินการอย่างชัดเจน อันถือเป็นหลักสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิค ของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ

เราทำอะไร ?

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจแบบ แบ่งปันผลประหยัด และรับประกันผลประหยัดให้กับลูกค้า

“ปัจจุบัน บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ที่ให้บริการครบวงจร ซึ่งบริษัทเราได้รับรางวัล Excellent ESCO Award ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความมุ่งมั่นของเราที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ

รูปแบบการให้บริการ

สำรวจพลังงานเบื้องต้น
ทางวิศวกรเข้าไปสำรวจพิจารณาถึงภาพรวมการใช้พลังงานในสถานประกอบการ อาคาร โรงงานเพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับโรงงานของท่าน

เสนอโครงการ
จะเสนอโครงการหรือมาตรการ อนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมรวมถึงการประมาณการผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุนของโครงการ

แหล่งลงทุน
เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน สามรถแบ่งผู้ลงทุนได้ 3 แบบ

– ผู้รับการบริการลงทุนเอง

– สถาบันการเงิน ธนาคาร เป็นผู้ลงทุน

– บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นผู้ลงทุน

จัดทำสัญญาพลังงาน 
สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ในสัญญาพลังงานจะมีการกำหนดปริมาณของพลังงานที่สามารถประหยัดได้เมื่อเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) ของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบนั้นๆ ที่จะดำเนินการ

ดำเนินโครงการ/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
วิศวกรของเราได้ผ่านการฝึกอบรมและรับรอง เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ทำให้วิศวกรของเราผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและการทดสอบการทำงานทั้งระบบ

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน
วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมเป็นปัจจัยหลักในการตรวจวัดประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงาน โดยการวัดและการตรวจสอบต้องมีความน่าเชื่อถือ มีที่มาของข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้

ส่งต่อข้อมูลทางเทคนิค
หลังการติดตั้งของเรานั้นรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานของคุณให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมตามคุ่มมือการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ต่อเนื่อง

ECONOWATT ระบบโอโซนบำบัดน้ำ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ECONOWATT ระบบโอโซนบำบัดน้ำ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

AWARD

SITE REFERENCE

SUPAMITR SENA HOSPITAL

Used Technology : Variable Speed Drive (VSD)
Investment Cost : 139,265 Baht
Energy Saving : 61,320 KWh / Year
Cost Saving : 153,300 Baht / Year
Payback Period : 0.91 Year

BIG C SUPER CENTER LAMPANG

Used Technology : Ozone Generator
Investment Cost : 900,000 Baht
Energy Saving : 93,002 KWh / Year
Cost Saving : 716,704 Baht / Year
Payback Period : 1.3 years

FASHION ISLAND

Used Technology : Ozone Generator
Investment Cost : 2,324,400 Baht
Energy Saving : 500,580 KWh / Year
Cost Saving : 2,268,680 Baht / Year
Payback Period : 1.02 years

TESCO LOTUS NONGKAI BRANCH

Used Technology : Variable Speed Drive (VSD)
Investment Cost : 950,000 Baht
Energy Saving : 540 KWh / Year
Cost Saving : 475,000 Baht / Year
Payback Period : 2 years

QUEEN SIRIKIT NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH

Used Technology : Ozone Generator
Investment Cost : 900,000 Baht
Energy Saving : 93,002 KWh / Year
Cost Saving : 716,704 Baht / Year
Payback Period : 1.3 years

ENERGY CONSERVATION BUILDING

Used Technology : Ozone Generator
Investment Cost : 2,324,400 Baht
Energy Saving : 500,580 KWh / Year
Cost Saving : 2,268,680 Baht / Year
Payback Period : 1.02 years

BKP GOLD SHOP SUPHANBURI

Used Technology : LED Luminaire
Investment Cost : 120,000 Baht
Energy Saving : 12,236 KWh / Year
Cost Saving : 46,500 Baht / Year
Payback Period : 2.58 years

PTT STATION, SARABURI

Used Technology : MBDAF+Ozone
Investment Cost : 850,000 Baht
Energy Saving : Water Saving 3,650 cu.m. /year

PTT STATION, CHAINGKAN

Used Technology : MBDAF+Ozone
Investment Cost : 1,250,000 Baht
Energy Saving : Water Saving 7,300 cu.m. /year