ESCO Co-founder of Thai ESCO Association

สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1. เป็นแหล่งฐานข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนภายใต้รูปแบบบริการ ESCO ของประเทศไทย

2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และแนวทางการนำเทคโนโลยีนั้น ๆ ไปใช้อย่างเหมาะสม

3. ให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการ ESCO ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

4. มองหาโอกาสเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนภายใต้รูปแบบบริการ ESCO

5. สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจบริการจัดการพลังงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

6. สนับสนุน “แผนงานการรับรอง ESCO ที่มีคุณภาพอย่างจริงจัง

7. เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีสำหรับภาคอุตสากรรม ESCO

8. ส่งเสริมการให้บริการให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

9. มีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อนโยบายด้านพลังงาน

View Project