ESCO ENERGY MANAGEMENT

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นผู้ช่วยในการลดการใช้พลังงานรวมโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้พลังงานของตึก อาคาร โรงงานนั้นๆ

THAI ESCO ASSOCIATION

ESCO คืออะไร?

บริษัทจัดการพลังงาน เป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน ที่ให้บริการครบวงจร นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทจัดการพลังงานสามารถให้บริการในด้านการจัดการน้ำและ ระบบสาธารณูปโภค

โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสัญญารับประกันผลการดำเนินงาน(EPC) ที่มีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผล(M&V) การดำเนินการอย่างชัดเจน อันถือเป็นหลักสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิค ของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ 

โดยการบริการจะครอบคลุมถึง การให้คำปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น

 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

เราทำอะไร ?

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์พลังงานและระบบน้ำสาธารณูปโภค เราจัดทำสัญญาพลังงานเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจแบบ แบ่งปันผลประหยัด และรับประกันผลประหยัดให้กับลูกค้า

“ปัจจุบัน บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น เป็นบริษัทจัดการพลังงานไทยที่ได้การรับรอง มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate) จากสถาบันพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ครบวงจร เราให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงานพร้อมการรับประกันผลประหยัด และบริการจัดหาแหล่งเงินทุน กว่า 1 ทศวรรษ บริษัทเราได้รับรางวัล Excellent ESCO Award ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความมุ่งมั่นของเราที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

รวิวัฒน์ พนาสันติภาพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

รูปแบบการให้บริการ

สำรวจพลังงานเบื้องต้น
ทางวิศวกรเข้าไปสำรวจพิจารณาถึงภาพรวมการใช้พลังงานในสถานประกอบการ อาคาร โรงงานเพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับโรงงานของท่าน

เสนอโครงการ
จะเสนอโครงการหรือมาตรการ อนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมรวมถึงการประมาณการผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุนของโครงการ

แหล่งลงทุน
เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน สามรถแบ่งผู้ลงทุนได้ 3 แบบ

– ผู้รับการบริการลงทุนเอง

– สถาบันการเงิน ธนาคาร เป็นผู้ลงทุน

– บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นผู้ลงทุน

จัดทำสัญญาพลังงาน (EPC)
สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ในสัญญาพลังงานจะมีการกำหนดปริมาณของพลังงานที่สามารถประหยัดได้เมื่อเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) ของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบนั้นๆ ที่จะดำเนินการ

ดำเนินโครงการ/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
วิศวกรของเราได้ผ่านการฝึกอบรมและรับรอง เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ทำให้วิศวกรของเราผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและการทดสอบการทำงานทั้งระบบ

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V)
วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมเป็นปัจจัยหลักในการตรวจวัดประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงาน โดยการวัดและการตรวจสอบต้องมีความน่าเชื่อถือ มีที่มาของข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้

ส่งต่อข้อมูลทางเทคนิค
หลังการติดตั้งของเรานั้นรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานของคุณให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมตามคุ่มมือการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ต่อเนื่อง

ECONOWATT ระบบโอโซนบำบัดน้ำ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ECONOWATT ระบบโอโซนบำบัดน้ำ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

EXCELLENT ESCO AWARDS

SITE REFERENCE

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: Variable Speed Drive (VSD)
มูลค่าการลงทุน: 139,265 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 61,320 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
ผลการประหยัด: 153,300 บาท/ ปี
ระยะเวลาคืนทุน: 0.91 ปี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 2,400,000 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 4,940,144.29 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
Cost Saving : 17,290,400 บาท/ ปี
Payback Period : 0.14 ปี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 1,979,500 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 127,266 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
ผลการประหยัด: 647,831 บาท/ ปี
ระยะเวลาคืนทุน: 3.06 ปี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 5,850,000 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 413,758.75 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
ผลการประหยัด: 2,104,945.6 บาท / ปี
ระยะเวลาคืนทุน: 2.35 ปี

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 550,000 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 28,452 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
ผลการประหยัด: 113,805 บาท / ปี
ระยะเวลาคืนทุน: 4.83 ปี

บุญถาวร-เซรามิค

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: BEMS& VSD+ Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 38,000,000 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 3,670,451.91 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
ผลการประหยัด: 16,854,586.33 บาท / ปี
ระยะเวลาคืนทุน: 2.36 ปี

เทสโก้ โลตัส หนองคาย

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 950,000 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 105,555 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
ผลการประหยัด: 475,000 บาท/ ปี
ระยะเวลาคืนทุน: 2 ปี

บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลำปาง

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 900,000 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 93,002 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
ผลการประหยัด: 716,704 บาท/ ปี
ระยะเวลาคืนทุน: 1.3 ปี

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 2,324,400 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 500,580 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
ผลประหยัด: 2,268,680 บาท/ ปี
ระยะเวลาคืนทุน: 1.02 ปี

ห้างทองบุญครองพร สุพรรณบุรี

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: LED Luminaire
มูลค่าการลงทุน: 120,000 บาท
ผลการประหยัดพลังงาน: 12,236 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ ปี
Cost Saving : 46,500 บาท/ ปี
Payback Period : 2.58 ปี

สถานีบริการน้ำมัน ปตท, สระบุรี

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: MBDAF+Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 850,000 บาท
ผลการประหยัดน้ำ: 3,650 ลบ.ม. ม.3/ ปี

สถานีบริการน้ำมัน ปตท, เชียงคาน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ: MBDAF+Ozone Water System
มูลค่าการลงทุน: 1,250,000 บาท
ผลการประหยัดน้ำ: 7,300 ลบ.ม. ม.3/ ปี

เริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์อีโคโนวัตต์